*Komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2007, 16. märts 2007, milles sätestatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu võetavad üleminekumeetmed seoses teatavatele piima- ja munatoodetele eksporditoetuste andmise nõuetega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1043/2005

 
FREE EXCERPT

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 288/2007,

16. märts 2007,

milles sätestatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu võetavad üleminekumeetmed seosesteatavatele piima- ja munatoodetele eksporditoetuste andmise nõuetega vastavalt määrusele (EÜ)nr 1043/2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selleartikli 41 esimest lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruse (EÜ)nr 1043/2005 (millega rakendatakse nõukogu määrust(EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisasloetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiganing nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega) (1) artikli 52 lõikes 4 sätestatakse, et teatavadpiima- ja munatooted peavad eksporditoetuste saamiseksvastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 (toiduainetehügieeni kohta) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004(millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieenieeskirjad), (3) esitatud asjakohastele nõuetele. Määruse(EÜ) nr 853/2004 artiklite 4 ja 5 kohaselt peavad kaubadeelkõige olema valmistatud heakskiidetud ettevõttes javastama tervisemärgi kasutamise erinõuetele.

(2) Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsusega2007/30/EÜ, milles sätestatakse üleminekumeetmedteatavate Bulgaariast ja Rumeeniast pärit loomsetesaaduste turustamiseks, (4) on sätestatud meetmed, ethõlbustada üleminekut praegu nendes riikides kehtivaltsüsteemilt süsteemile, kus kohaldatakse ühenduse veterinaaria-alaseid õigusakte. Kõnealuse otsuse artikli 3 kohaselt lubavad liikmesriigid 1. jaanuarist kuni 31. detsemb-

rini 2007 kaubelda toodetega, mis on pärit Bulgaaria jaRumeenia ettevõtetest, kellel on enne ühinemiskuupäevaluba eksportida piima- või munatooteid ühendusse, tingimusel et kõnealused tooted kannavad asjaomase ettevõttetervisemärki ühendusse eksportimiseks ning on varustatud dokumendiga, mis tõendab, et tooted on toodetudkooskõlas otsusega 2007/30/EÜ.

(3) Seega on asjakohane kehtestada erand määruse (EÜ) nr1043/2005 artikli 52...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL