Komisjoni otsus, 22. oktoober 2008, millega asutatakse Euroopa klastripoliitika eksperdirühm

 
FREE EXCERPT

KOMISJONI OTSUS,

22. oktoober 2008,

millega asutatakse Euroopa klastripoliitika eksperdirühm

(2008/824/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 157 onühendusele ja liikmesriikidele tehtud ülesandeks tagadaühenduse tööstuse konkurentsivõimeks vajalikud tingi­mused ning edendada innovatsiooni, teadustegevuse jatehnoloogia arendamise poliitika tööstusliku potentsiaaliparemat ärakasutamist.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006.aasta otsuse 1639/2006/EÜ (millega kehtestataksekonkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm(2007-2013) (1) artiklis 13 kutsutakse üles tegutsemavaldkonnakohase uuendustegevuse, -keskmete (käesolevastekstis edaspidi "klastrid"), -võrkude, avaliku sektori jaerasektori uuendusalase partnerluse ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega toimuva koostöö ninguuendustegevuse juhtimise edendamiseks.

(3) Komisjon tunnistab oma teatises "Teadmiste rakendaminepraktikas: ELi laiapõhjaline innovatsioonistrateegia",(2)etkonkurentsivõime ja uuendustegevuse puhul toimivadklastrid olulise vahendina ettevõtjate, teadusasutuste jaressursside vahelise lõhe vähendamisel ja viivad seegateadmisi kiiremini turule; samas teatises esitab komisjonüleskutse poliitika strateegiliseks suunamiseks ja koostööks.

(4) Konkurentsivõime nõukogu määratles oma 4. detsembri2006. aasta järeldustes klastreid kui ühte üheksast peamisest strateegilisest prioriteedist Euroopa laiapõhjaliseinnovatsioonistrateegia rakendamisel.

(5) 13. ja 14. märtsil 2008. aastal kokku tulnud EuroopaÜlemkogu rõhutas oma järeldustes, et innovatsiooniraamtingimusi tuleks paremini koordineerida teaduse jatööstuse vahelise täiustatud seose ja maailmatasemelinnovatsiooniklastrite kaudu ning piirkondlike klastriteja võrgustike arendamise abil.

(6) Euroopa klastreid käsitlev memorandum, mis sai alguseStockholmis 22. ja 23. jaanuaril 2008 teemal "Innovatsioon ja klastrid" toimunud Euroopa eesistujariigi konve­

rentsil ja millele kirjutas alla üle 70 riikliku ja piirkondliku asutuse ja ameti, tähistas olulist sammu klastritetegevuse arendamise edasiseks soodustamiseks.

(7) Euroopa klastrite liit (European Cluster Alliance), misühendab praegu terves Euroopas üle 70 partnerorganisatsiooni, oli esimene samm ELi-ülese klastritevahelisekoostöö suunas.

(8) Regioonide Komitees 19. juunil 2008 vastu võetud arva­muses (klastrite ja klastripoliitika kohta) esitatakse üleskutse moodustada kõrgetasemeline klastrite eksperdirühm, mis on platvormiks klastreid käsitleva üldise strateegilise raamistiku rakendamisega seotud küsimustearutamiseks.

(9) Komisjoni teatises "Teel Euroopa Liidus asuvate maailmatasemel klastrite suunas: laiapõhjalise innovatsioonistrateegia rakendamine" (3) peetakse Euroopa klastripoliitikaeksperdirühma loomist poliitilise tegevuskava kontekstisoluliseks sammuks, millega toetatakse maailmatasemelklastreid ELis.

(10) Seega on vaja asutada Euroopa klastripoliitika eksperdirühm ning määratleda selle ülesanded ja struktuur.

(11) Eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil vaja kasutada poliitikakujundajate ja klastrite arendamise valdkonna ekspertide teadmisi.

(12) Euroopa klastripoliitika eksperdirühm peaks klastripoliitika kohta teavet jagama, et täiendavalt uurida, kuidasaidata liikmesriikidel Euroopa Liidu maailmatasemelklastrite ülesehitamist toetada.

(13) Euroopa klastripoliitika eksperdirühm peaks koosnemakõrgelt kvalifitseeritud liikmetest, kellel on kogemusedja pädevus konkurentsivõime ja innovatsioonipoliitikavaldkonnas ning väga hea ülevaade...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL