Narva Juhkentali Kooli põhimäärus

Published in:KO, 22.02.2005, 49, 426
 
FREE EXCERPT

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 79, 1186; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 611; 2001, 50, 288, 75, 454; 2002, 25, 144, 34, 205, 53, 336, 57, 359, 61, 375, 63, 389, 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 12 lõike 4 ja Narva linna põhimääruse (KO 2000, 76, 1094) punkti 5.5.1 alapunkti 2 ja punkti 10.2.2 alapunkti 2 alusel.

1. Üldsätted. 1.1. Narva Juhkentali Kool (edaspidi kool ) on üldharidusasutus – põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. 1.2. Narva Juhkentali Kool on Narva 7. Keskkooli õigusjärglane. 1.3. Kooli nimi – Narva Juhkentali Kool. 1.4. Käesolev põhimäärus reguleerib kooli ülesanded, kohustused ja õigused. 1.5. Kool on kohaliku omavalitsuse munitsipaalõppeasutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsuse Kultuurisosakond. 1.6. Koolil on oma eelarve, pitsat, pangaarve ning sümboolika. 1.7. Kooli asukoht on Narva, Ida-Virumaa, ja aadress on Raudsilla tn. 1, 20105. 1.8. Õppimine on koolis õppemaksuta. 1.9. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi määrustest ja teistest haldusaktidest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjadest ning korraldustest.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED 2.1. Kooli põhiülesandeks on üldkeskhariduse andmine. Üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust. 2.2. Kool pöörab erilist tähelepanu võõrkeele – saksa keele ning infotehnoloogia ja majanduse süvaõppele. Kooli õppekava ongi koostatud sellise arvestusega, et anda nendes ainetes süvateadmised, oskused ja vilumised. 2.3. Põhikool – 1. kuni 9. klass – loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks. 2.4. Gümnaasium – 10. kuni 12. klass – loob võimalused üldkeskhariduse omandamiseks ja annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks. 2.5. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 2.6. Kümnendasse klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel. 2.7. Haridusstandard kehtestatakse riiklike õppekavadega, millest lähtudes koostab kool oma õppekava, mis on õpingute alusdokumendiks. 2.8. Põhi-kesküldhariduse riiklik õppekava koostatakse Vabariigi Valitsuse kinnitatud õppekava alusel. 2.9. Kooli õppekava kinnitab kooli direktor. 2.10. Kool töötab ja areneb kooskõlas kooli arengukavaga, mis on kinnitatud...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL