KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1950, 4. november 2016, milles käsitletakse teatavate biotsiidsete toimeainete heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (EMPs kohaldatav tekst) LISA

 
FREE EXCERPT

8.11.2016    ET Euroopa Liidu Teataja L 300/14

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (2) II lisa 2. osas on loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid, mida 4. augustil 2014 ei toetatud ja millest ühe või mitme puhul võib iga isik vastavalt kõnealuse määruse artikli 14 lõikele 3 ilmutada 12 kuu jooksul pärast kõnealuse määruse jõustumise kuupäeva huvi osaleja ülesannete ülevõtmiseks.

(2) Mõne toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni puhul ei ole huvi ilmutatud või, kui huvi ilmutati, lükati teatis tagasi delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 17 lõike 4 või 5 alusel.

(3) Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 20 ei tohi kõnealuseid toimeaine ja tooteliigi kombinatsioone heaks kiita biotsiidides kasutamiseks.

(4) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Käesoleva otsuse lisas osutatud toimeaineid ei kiideta heaks lisas osutatud tooteliikides kasutamiseks.

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. november 2016

(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).

Heakskiitmata toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid:

— allpool esitatud tabelis loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid, sealhulgas nanomaterjali kujul;

— kõik delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisa 1. osa tabelis loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud kõnealuses tabelis loetletud nanomaterjalid, ja

— kõik 4. augustiks 2014 heaks kiidetud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud sõnaselgelt heaks kiidetud nanomaterjalid.

Kande number delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisas Aine nimetus Referentliikmesriik EÜ number CASi number Tooteliik/-liigid 1021 1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin (uuesti...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL