Kohtuotsus nº 2-206/04 of Tartu Maakohus, April 27, 2004

Issuing Organization:Tartu Maakohus
Actor:TARTU LINN
Resolution Date:April 27, 2004
Reporting Judge:Lea Aavastik
 
FREE EXCERPT

Tsiviilasi nr 2-206/2004

KOHTUOTSUS

Eesti Vabarilgi nimel

27. aprill 2004 a

Tartu Maakohtu ko htunik Lea

Aavastik sekretär Tiia Lepp juuresolekul hageja esindaja Juhan Raudam kostjate Eevi Metsaots, Margus Metsaots, Kersti Metsaots osavOtul menetledes kohtuistungil 14.04.2004 Kalevi 1 Tart u linna (esindaja Tart u Elamuhalduse AS, asukoht Soola 3 , 5 1 0 1 4 Tartu) hagi Eevi Metsaots , Rein Metsaots , Margus Metsaots

Kersti Metsaots , Andreas Hitin , Marius Metsaots , Marion Metsaots ja Katrin Metsaots vastu eluruumi kasutusOiguse lOppenuks t unnistamiseks, eluruumi väljanOudmiseks kostjate valdusest hageja valdusesse ning kostjate eluruumist väljatOstmiseks,

leidi

5:

Hagiavalduse kohaselt kasutasid kostjad eluruumi UUrilepingu alusel. Hageja on

UUrilepingu 06. 1 1 .2002 tiles öelnud. Kostja E. Metsaots esitas hagi UUrilepingu tilesUtlemise vaidlustamiseks, kuid loobus sellest 15.08.2003 toimunud kohtu eelistungil. Kohus lOpetas asjas menetluse, kohtumäärus on jOustunud. Tartu Linnavalitsuse elamukomisjoni 06.06.2003 otsusega nr 1 14 on kostjatele eraldatud sotsiaaleluruum . Kostjad ei ole seni kasutatavat eluruumi vabastanud ning ei ole sOlminud uut titirilepingut eluruumi kasutamiseks. Hageja on seisukohal, et kostjatega sOlmitud titirileping eluruumi kasutamiseks on tilestitlemise tOttu lOppenud ning neil puudub selle eluruumi kasutamiseks Oiguslik alus. Jätkuvalt on kost jatele kui paijulapselisele perele aga vOimalik anda sotsiaaleluruum. Kuna kostjad ei ole lahkunud eluruumist, mule kasutamiseks neil puudub Oiguslik alus, siis palub hageja mOista eluruum kostjate ebaseaduslikust valdusest hageja valdusesse ning väljakolimisest keeldumise korral tOsta kostjad eluruumist välja.

Kostjad ei ole hague kirjalikult vastanud. Kostja Rein Metsaots esitas avalduse kohtuistungile mitteilmumise kohta tervislikel pOhjustel, kuid ei palunud asja arutamist edasi itikata.

Kohtuistungil antud seletuste kohaselt on kostjad Eevi Metsaots, Margus Metsaots ja Kersti

Metsaots nOus lahkuma vaidlusalusest eluruumist. Probleem on tekkinud sellest, et Rein

Metsaots keeldub seda tegemist, mistOttu linnavalitsus ei ole nOus sOlmima kostjatega uut titirilepingut, sest senine korter on vabastamata. Kostjatel ei ole hagi rahuldamisele tihtegi vastuväidet.

Kohus, ära kuulanud kostjate seletused, hageja esindaja seisukohad ja uunnud toimikus olevaid kirjalikke tOendeid leiab, et hagi kuulub rahuldamisele.

Hagi on pOhjendatud hageja esitatud kirjalike tOenditega: eluruumi UUrilepinguga,...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL