Kohtuotsus nº 2-2022/03 of Tartu Maakohus, April 20, 2004

Issuing Organization:Tartu Maakohus
Actor:EESTI VABARIIK
Resolution Date:April 20, 2004
Reporting Judge:Eveli Vavrenjuk
 
FREE EXCERPT

TARTU MAAKOHUS

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

Tsiviilasi nr 2-2022/03

Tartus, Kalevi 1

20. april11! 2004.a

Eesti Vabariigi hagi Rainer Väikene, Rauno Kriisa ja Janek Johanson vastu öppe!aenu!epingust tuleneva vö!gnevuse 13 229.92 krooni nöudes.

Kohtu koosseis. Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk.

Istungi toimumise aeg. 07.04.2004.a.

Protokol4ja. kohtuistungisekretär Margit Mägi.

Protsessiosalisedja esindajad. . hageja Eesti Vabariik, esindaja Heino Siigur; . kostja Rainer Väikene; . kostja Rauno Kriisa; . kostja Janek Johanson.

I Hagiavalduse sisu

Hagiavalduse kohaselt sOlniis Rainer Väikene 30. oktoobril 1997.a AS-iga Eesti Hoiupank

Oppelaenulepingu nr S000028537, mule alusel laenas pank Rainer Väikesele 1 0 000 kr intressiga 5% tagasimaksmata laenusummalt aastas. Käenduslepingute alusel tagavad Oppelaenulepingut kostjad

Rauno Kriisa ja Janek Johanson. Laenusaaja eksmatrikuleenti 01 . septembril 2000.a Tartu

Teeninduskoolist seoses Opingute katkest amisega. Seoses eksmatrikuleerimisega tekkis Rainer

Väikesel kohustus hakata pangale tagastama vOetud laenu hiljemalt 6 kuu jooksul pärast eksmatrikuleerimist ning kogu laenusumma koos intressidega tuli tagastada vähemalt Opingutega vOrdse aja jooksul. Kuna ei laenusaaja ega ka käendajad ei asunud laenu pangale tagasi maksma, nOudis AS Eesti Hoiupank Oigusjärglane AS Hansapank nigitagatise rakendamist kostjate poolt pangale vOignetava summa 1 1 582.68 krooni osas ning nik tasus pangale kogu kostjate vOla.

Vastavalt haridusseaduse (HaS) § 362 ig 2 tekkis nigil nOudeOigus laenusaaja vastu kogu tasutud summa ulatuses. Rahandusministeenum teavitas 26. jaanuari 200 1 .a kirjas nr 5- 1 3 1 77 laenusaajat vOlausaldaja vahetumisest ning vOimalusest taotleda maksegraafiku kohaldamist. Laenusaaja ei pidanud vajalikuks seda hageja pakut ud vOimalust kasutada, näidates sellega ilmset UkskOiksust oma kohustuste täitmisesse. Kuna laenusaaja Rahandusministeenumi poolt saadetud kirja pOhjal vOignevust ei tasunud, pöördus Haridusministeerium täiendavalt kirjadega käendajate poole nOudega täita laenusaaja kohustus. Antud juhul on kostjad tekitanud Eesti Vabariigile kahju 10 000 krooni, mis kätkeb endas tagasimaksmata Oppelaenusummat ning 1 582.68 krooni, mis sisaldab tasumata jäetud intresse, kokku 1 1 582,68 krooni. Tulenevalt HaS § 362 ig 3 tasutakse riigi poolt krediidiasutusele tasutud summalt intressi 5% aastas. Eeltoodu pOhjal on intressi ajavahemikus

27.veebruarist 2001 kuni 30.detsembrini 2003 kogunenud...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL