Otsus nº 4-08-6144/5 of Tartu Maakohus Valga Kohtumaja, July 16, 2008

Issuing Organization:Tartu Maakohus Valga Kohtumaja
Resolution Date:July 16, 2008
Reporting Judge:Aare Kaldma
 
FREE EXCERPT

Väärteoasi nr.4-08-6144

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Tartu Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht 16.juuli 2008.a., Valga kohtumaja

Väärteoasja number 4-08-6144

Kohtukoosseis kohtunik : Aare Kaldma

kohtuistungi sekretär : Reelika Käis

tõlk :

Väärteoasi Aivar NÕGEL'i

väärteoasi süüdistuses "Liiklusseaduse" §74' lg.2 järgi

Menetlusalune isik Aivar NÕGEL; is.kood 37509155712; elukoht : X; varem väärteokorras korduvalt karistatud; /ilmumata/

Kohtuvälise menetleja esindaja Lõuna PP Valga Politseijaoskonna juhtivkonstaabel Jaanus

Tops

RESOLUTSIOON

Lähtudes "Liiklusseaduse" §20 lg.1 ja §74' lg.2 ning "Väärteomenetluse seadustiku" §90, §113 ja §137, kohus

o t s u s t a s :

Süüdi mõista ja karistada Aivar NÕGEL'it "Liiklusseaduse" §74' lg.2 järgi arestiga kaksteist (12) päeva.

Kohustada Aivar NÕGEL'it ilmuma Lõuna Politseiprefektuuri Valga Politseijaoskonda aresti kandmisele kümne (10) päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Aresti kandmise tähtaja kulgemist arvestada alates isiku ilmumisest Valga Politseijaoskonda aresti kandmisele.

Edasikaebe kord

Kohtuotsuse peale võib apellatsiooni korras edasi kaevata Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult 7 päeva jooksul otsuse lõpposa kuulutamisest (16.07.2008.a.) apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ja esitades sellisel juhul 15 päeva jooksul otsuse kättesaadavuse päevast (16.07.2008.a.) põhjendatud apellatsioonkaebuse.

ASJAOLUD

Väärteoprotokolli sisu

Lõuna Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna liiklustalituse Valga liiklusjärelevalve grupi juhtivkonstaabel Jaanus Tops'i poolt 31.05.2008.a. koostatud väärteoprotokolli nr.AB 999451 kohaselt süüdistatakse Aivar Nõgel'it selles, et ta juhtis 31.05.2008.a. kella 10.10 ajal X linnas X tänaval endale kuuluvat sõiduautot Daewoo Espero (reg.nr. xxx xxx), omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ning olles eelnevalt (11.02.2007.a.) sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud. A.Nõgel'i käitumine on kvalifitseeritud LS §74' lg.2 järgi /tl.2/.

Kohtuvälise menetleja seisukoht

Kohtuvälise menetleja ametiisik on seisukohal, et väärteoasja kohtueelsel menetlemisel on kohaselt järgitud kõiki menetlusnorme ning väärteo asjaolude tuvastamine ja tõendite kogumine on toimunud kooskõlas kehtiva menetlusõigusega, mistõttu isiku käitumisele on antud õige juriidiline kvalifikatsioon. Kohtuväline menetleja...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL