Otsus nº 4-09-7663/10 of Viru Maakohus Kohtla-Järve Kohtumaja, April 06, 2010

Issuing Organization:Viru Maakohus Kohtla-Järve Kohtumaja
Resolution Date:April 06, 2010
Reporting Judge:Inna Kirsipuu
 
FREE EXCERPT

Ärakiri

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja

koht

Ivo Tapner, isikukood 37405144914, Eesti kodanik, elukoht xxx

Ida Prefektuuri esindaja välijuht Andres Visnapuu

RESOLUTSIOON VTMS § 132 p 2, 133-135 kohus

OTSUSTAS:

Ivo Tapner kaebus Ida Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel Andres Visnapuu 20.04.2009 otsuse peale väärteoasjas 2440,09,004346 rahuldada osaliselt. Teha väärteoasjas uus otsus.

1

06. aprillil 2010 Kohtla-Järve kohtumajas

Väärteoasja number 4-09-7663 (väärteoasi 2440,09,004346)

Kohtunik Inna Kirsipuu

Kohtuistungi sekretär, tõlk Merike Erisalu

Väärteoasi

kaebemenetluses

Ivo Tapner LS § 74-24 lg 2 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemises, milles Ivo Tapner tunnistati süüdi LS § 74-24 lg 2 alusel ja karistati rahatrahviga 30 trahviühikut ehk 1800 krooni

Menetlusalune isik

Kohtuväline menetleja

Tühistada Ida Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel Andres Visnapuu 20.04.2009 tehtud otsus väärteoasjas 2440,09,004346 osaliselt, nimelt Ivo Tapneri poolt LE § 132 p 4 järgi ettenähtud rikkumise osas ehk selles, et 01.04.2009 Jõhvi Tartu põik 20 asuva maja juures juhtis mootorsõidukit ja enne möödasõidu alustamist ei veendunud, et möödasõidu lõppedes saab naasta pärissuunavööndisse ohustamata ja takistamata juhte kellest ta mööda sõidab. Lõpetada väärteomenetlus Ivo Tapneri süüdistuses LS § 74-24 lg 2 alusel LE § 132 p 4 järgi ettenähtud rikkumises, isiku tegevuses väärteokoosseisu puudumise tõttu.

Ivo Tapner süüdi tunnistada LS § 74-35 lg 1 järgi ettenähtud väärteo toimepanemises, nimelt selles, et 01.04.2009 Jõhvis Tartu põik 20 asuva maja juures juhtis mootorsõidukit ja enne paremopööret ei suundunud sõidutee pärissuunavööndi vastava ääre lähedale, millega rikkus LE § 97.

Mõista Ivo Tapnerile karistuseks rahatrahv 15 (viisteist) trahviühikut ehk summas 900 (üheksasada) krooni.

Rahatrahvi summa 900 (üheksasada) krooni tuleb tasuda edasikaebamisetähtaja ( s.o 30 päeva) jooksul Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB Pangas või arvele 221023778606 Swedbankis märkides kohustusliku viitenumbri 10220095817722

Edasikaebamise kord.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada kassatsioon Riigikohtule Viru Maakohtu kaudu 30 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuotsus on kohtu kantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav.

Kui kohtumenetluse pool soovib kasutada kassatsiooniõigust, peab ta sellest Viru Maakohtule kirjalikult teatama seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse või selle lõpposa kuulutamisest ehk hiljemalt 13.04.2010.

Kohtuotsuse terviktekst on kohtu kantseleis kättesaadav 17.05.2010.

Kohtuotsus jõustub alates kohtuotsuse tervikteksti kättesaadavusest 30-päevase tähtaja möödumisel ( ehk 17.06.2010) juhul kui ükski menetlusepool ei ole kassatsiooni esitanud.

MENETLUSE KÄIK

Vanemkonstaabel Juhan Reisi koostas 02.04.2009 väärteoprotokolli AB 1004723 Ivo Tapneri suhtes järgmise fakti kohta, et 01.04.2009 kell 15.51 Ida-Virumaal, xxx asuva maja juures juhtis Ivo Tapner mootorsõidukit ning enne möödasõidu alustamist ei veendunud, et möödasõidu lõppedes saab juht naasta pärissuunavööndisse, ohustamata ja takistamata juhte kellest ta mööda sõidab; enne

2

parempööret ei suundunud juht sõidutee pärissuunavööndi vastava ääre lähedale. Oma tegudega rikkus Ivo Tapner LE § 132 p 4 ja 97 ( lk 7).

Väärtegu kvalifitseeriti LS § 74-24 lg 2 alusel.

Juhtivkonstaabel Andres Visnapuu tegi 20.04.2009 otsuse väärteoasjas 2440,09,004346, milles leidis, et Ivo Tapneri poolt LS § 74-24 lg 2 ettenähtud väärteo toimepanemine on tõendatud tunnistja ütluste ja fototabeliga, karistuseks määrati rahatrahv 30 trahviühokut summas 1800 krooni ( lk 15).

Ivo Tapner esitas Viru Maakohtule 08.05.2009 kaebuse tema suhtes tehtud kohtuvälise menetleja 20.04.2009 otsuse peale.

KAEBUSES SISALDUV TAOLUS JA SELLE PÕHJENDUSED

Ivo Tapner palub tühistada tema suhtes tehtud kohtuvälise menetleja 20.04.2009 otsus väärteoasjas ja jätta kulud kohtuvälise menetleja kanda. Kaebuse põhjendused on kokkuvõtlikult järgmised: 1. LS § 74-24 lg 2 on väärteo kvalifitseeritud koosseis, mille alusel võib isikut karistada siis, kui on tõendatud, et tema teoga on tekitatud liiklusoht. Selline väärteokoosseis väljendub objektiivselt tegevusetuses ehk teatud asjaolude esinemises veendumata jätmises. Ei ole millegagi tõendatud, et tema tegu oleks loonud ohtliku liiklusolukorra. Isik liikus vastassuunavööndil, mis oli sõidukitest vaba, ka tagant sõidukeid ei olnud ja seega ei olnud ühtki alust arvata, et ta põhjustab liiklusohu seisvatele sõidukitele, millest ta mööda sõidab. Üks nendest sõidukitest oli politseisõiduk ja ohu tekitamisel oleks juht kohe kinni võetud ja temaga menetleutoimingud läbi viidud.

2. Kohtuvälise menetleja otsuses ei ole analüüsitud isiku süüd. See on menetlusõiguse oluline rikkumine ja otsus kuulub obligatoorsele tühistamisele Riigikohtu praktikas vastuvõetud seisukohast lähtudes ( 3-1-1-12-08 p 5 ).

3. Kohtuvälise menetleja otsus rajaneb ebaõigel kvalifikatsioonil. LS § 74-24 sätestab vastutust möödasõidu reeglite rikkumiste eest. Antud juhul ei olnud isik möödasõidul. Sest möödasõitu saab sooritada sõitvatest sõidukitest. Sõidukid seisid valgusfoori lubavat tuld oodates. Tegemist oli ümberpõikega LE § 1 p 60 mõttes - möödumine teel seisvatest sõidukitest on ümberpõige. Ümberpõike nõuete rikkumist ei ole isikule süüks arvatud.

4. Tunnistaja ütluse puutumus sündmusega on põhistamata ja tunnistaja ütlusi ei ole isikule kordagi tutvustanud.

5. Ainuke tõend on fototabel, kuid sellise tõendiga ei saa fikseerida asjaolu esinemises veendumata jätmist.

6. Kuna kohtuväline menetleja jättis kohaldamata sanktsiooni manöövri sooritamise LE § 97 sätestatud nõuete rikkumise eest, siis ei saa seda ka kohus rakendada, sest see raskendaks isiku olukorda.

3

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD KOHTUISTUNGIL

Kaebuse esitaja Ivo Tapner jäi esitatud kaebuse juurde, täiendavaid taotlusi esitatud ei ole.

Kohtuvälise menetleja esindaja leidis, et otsus väärteoasjas on seaduslik ja põhjendatud, tühistamisele ei kuulu. Kaebuse esitaja ise ei vaidle, et ta sõitis sõidukitest mööda vasakult poolt, kuigi manöövri tegelik eesmärk oli teha parempööret. Teistel liiklejail on õigus eeldada, et kõik liiklejad arvestavad liikluseeskirjadega ning parempöörde sooritamiseks suundub juht pärissuunavööndi parema ääre lähedale, mitte alustab möödasõitu vasakult poolt. Juhi ettearvamatu käitumine teel suurendab liikluõnnetuse tõenäosust ja seega liiklusohu tekkimist.

ASJASSEPUUTUVAD NORMID

Liiklusseadus

§ 9. Juhi kohustused

(1) Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisvate või liikuvate vähekaitstud liiklejate suhtes, vältima nende ohustamist ja neile kahju tekitamist.

§ 7424. Möödasõidunõuete rikkumine

(1) Mootorsõidukijuhi poolt möödasõidunõuete rikkumise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, - karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni ühe aastani.

§ 7425. Sõitmine vastassuunavööndis

Mootorsõiduki juhi poolt vastassuunavööndis sõitmise eest, välja arvatud juhul, kui see on liiklusnõuetes lubatud, - karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7435. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete muu rikkumine

(1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-des 741-7427, 7430-7432 või 7464 sätestatud väärteokoosseis - karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, - karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

4

§ 7467. Liiklusoht

Liiklusoht käesoleva seaduse tähenduses on olukord, mis sunnib teist liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL