ave uusleer

  • Receive alerts:
  • by e-mail
    Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
  • via RSS

2 documents for ave uusleer
  • 1 1 .mail 2002.a tegi Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti kontrolör Vladimir Mihhailov otsuse haldusöiguserikkumise asjas nr 0019872, millega määras kaebajale HOS § 1 16 ig 3 alusel karistuseks 300 krooni rahatrahvi. Kaebajat karistati selle eest, et ta 1 1 .05.2002.a rikkus Tallinna Linnavalitsuse 14. 12.2000.a määruse nr 61 lisa 1 p-de 6. 1 . 1 - 6. 1 .5 nöudeid sellega, et söitis Tallinna uhistranspordis, st trammis nr 4, ilma söiduöigust töendava dokumendita. Ave Uusleer esitas otsuse peale kaebuse Järva Maakohtule, paludes kergendada talle määratud karistust. Kaebuses vöttis haldusvastutusele vöetud isik öigeks, et pani toime vaidlustatud otsuses kirjeldatud öiguserikkumise. Kaebuse motiivide kohaselt avastas ta pileti puudumise alles siis, kui oh juba trammis. Rahakoti pile...

  • Vaidlustatud lahend Põhja PP Korrakaitseosakonna juhtivkonstaabel Margus Pihl 05.11.2008.a. otsus väärteoasjas nr: 2302,08,035961 Janno Uusleer karistamiseks LS§ 7417 lg.1;§ 7435 lg.1 alusel Kaebuse esitanud isik Janno Uusleer, isikukood 38910294918, elukoht xxx Istungil osalenud isikud Kaebuse esitaja Janno Uusleer ja tema esindaja vandeadvokaadi vanemabi Indrek Sirk Kohtuväline menetleja - Põhja PP Korrakaitseosakonna esindaja Hannes Küünarpuu LÕPPOSA Tühistada Põhja PP Korrakaitseosakonna 05.11.2008.a. otsus väärteoasjas nr: 2302,08,035961 Väärteomenetluse seadustiku § 29 lg.1 alusel ja lõpetada väärteomenetlus. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib edasi kaevata kassatsiooni korras Riigikohtule, teatades sellest seitsme päeva jooksul Harju Maakohtule...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Estonia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company